TALKO Österbotten är ett delprojekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO.

Projektet drivs av Centria-ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia och är finansierat av Leader Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Svensk-Österbottniska Samfundet.

I projekhelheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk.

 

Varje delprojekt har ett eget fokusområde inom det övergripande temat "utveckling av den ideella sektorn". TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation. En av de största utmaningarna i föreningslivet idag är svårigheterna att aktivera befintliga och rekrytera nya medlemmar. Många föreningar är uppbyggda med föråldrade strukturer och rutiner kring intern och extern kommunikation. För att hjälpa den ideella sektorn och samtidsmänniskan att hitta varandra kommer man i projektet att tillsammans med målgruppen jobba med att utveckla nya, anpassade verksamhetsmodeller och kommunikationsstrategier för föreningsverksamhet. 

 

Projektmål

Resultatet av projektet TALKO är ett stabilt föreningsliv som har ett starkt engagemang i samhället. Målet är att föreningar i våra projektområden ska uppgradera sin verksamhet, så att de bättre möter dagens samhälle, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet.

Aktiviteter för att nå projektmålen

Alla delprojekt utvecklar och testar metoder och modeller lokalt, för att sedan samlas till gemensamma workshopar på alla fyra orter under år 2020. Slutresultatet är ett gemensamt material kring utveckling av den ideella sektorn som kommer att användas och spridas i både Finland och Sverige.

 

Fokusområden uppdelas enligt följande: (Klicka på länken för mer information)

Projekttid

1.3.2019-31.8.2021

Projektområde

Svenska Österbotten

 

AKTUELLT

Våren  2020

Vi utvecklar ett verktyg med fokus på strukturering, idégenerering och kommunikation både gällande styrelsearbete och övrig föreningsverksamhet. Tanken är att verktyget ska hjälpa förenngar hitta konkreta och föreningsspecifika lösningar. 

Vi utvecklar detta verktyg genom att arbeta tillsammans med föreningar så vi vill gärna träffa så många föreningar vi bara hinner! 

I och med Corona-krisen och rådande undantagstillstånd så planerar vi nu digitala workshopar som vi är redo att börja dra i slutet av april. 

Om du är medlem i en förening som vill delta i projektet, ta gärna kontakt med oss!

 

TA KONTAKT

Vill du veta mer om projektet?

Vill din förening delta i projektet?

Har du idéer, frågor eller synpunkter?

Ta gärna kontakt!

Mona Groop-Sjöholm

Projektledare

Yrkeshögskolan Centria

mona.groop-sjoholm@centria.fi

Tel: +358 40 621 1887 

Malin Winberg

Projektledare

Yrkeshögskolan Novia

malin.winberg@novia.fi

Tel: +358 50 471 5187

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

KontaKtA OSS

Mona Groop-Sjöholm

mona.groop-sjoholm@centria.fi

Tel: +358 40 621 1887 

Malin Winberg

malin.winberg@novia.fi

Tel: +358 50 471 5187

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon