om projektet

TALKO Österbotten är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO.  Genomförare av projektet är Centria-ammattikorkeakoulu Oy och Yrkeshögskolan Novia. Finansiärerna är Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV och Svensk-Österbottniska samfundet.   

I helheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt i Sverige, ägda av Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020, samt Leader Polaris. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk. 

TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation. En av de största utmaningarna i föreningslivet idag är svårigheterna att aktivera befintliga och rekrytera nya medlemmar. 

För att hjälpa den ideella sektorn och samtidsmänniskan att hitta varandra jobbar vi i projektet tillsammans med målgruppen med att utveckla nya, anpassade verksamhetsmodeller och kommunikationsstrategier för föreningsverksamhet. 

Målet är att föreningar i våra projektområden ska uppgradera sin verksamhet, så att de bättre möter dagens samhälle, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet.

Aktiviteter för att nå projektmålen

Alla delprojekt utvecklar och testar metoder och modeller lokalt, för att sedan samlas till gemensamma workshoppar.  Slutresultatet är ett gemensamt material kring utveckling av den ideella sektorn som kommer att användas och spridas i både Finland och Sverige. 

Fokusområden uppdelas enligt följande: (Klicka på understrukna länken för mer information)

Projekttid
1.3.2019-31.8.2021

Projektområde
Svenska Österbotten